Algemene Voorwaarden J-1 Stage programma IO New York

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Deelnemer: Iedere (rechts) persoon in opdracht van wie IO New York/IO USA service levert en verricht, dan wel met wie IO New York/IO USA een overeenkomst aangaat of met wie IO USA/IIO New York in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
• IO New York, ook wel IO New York/IO USA genoemd, onderdeel van IO Abroad. Gevestigd te Utrecht, Nederland.
Stadstuin, suite 1.1.12
3526 KS, Utrecht
• Programma: De service waar de deelnemer zich voor inschrijft. Namelijk: stage of traineeship.
• Stage/Traineeship: De werkzaamheden en omschrijving hiervan die de deelnemer zal uitvoeren bij de Host company binnen het programma van IO New York/IO USA.
• Host company: Het bedrijf gevestigd in het buitenland waar de deelnemer zijn/haar stage of traineeship zal volbrengen.

Artikel 2. Verplichtingen IO New York/IO USA
Artikel 2A. IO New York/IO USA is verplicht de verkochte service met toebehoren over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover IO New York/IO USA zelf daarbij belang behoudt, is IO New York/IO USA slechts verplicht om aan de deelnemer op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven. (Art. 7:9 BW)
Artikel 2B. Wanneer een deelnemer zich inschrijft betekend dit niet dat deze deelnemer gegarandeerd een stageplaats krijgt. De partner bedrijven in de Verenigde Staten maken de uiteindelijke keuze of deze studenten worden aangenomen voor de aangeboden positie.

Artikel 3. Algemene Voorwaarden
1. Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd(Art. 6:231 BW)
2. De wederpartij, genoemd de deelnemer, is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende. (Art. 6.232 BW.) De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden door middel van toesturen van het aanmeldingsformulier en het voldoen van de aanbetaling.

Artikel 4. Akkoord Algemene Voorwaarden
Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en een vertegenwoordigen van IO New York/IO USA tot een mogelijke overeenkomst komen. Wanneer de deelnemer besluit door te gaan na het intake gesprek met een gekozen programma van IO New York/IO USA volgt een aanbetaling en het toesturen van het aanmeldingsformulier en overige opgevraagde aanmeldingsdocumenten. Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd of de studenten/deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden van IO New York/IO USA.

Artikel 5: Annulering van Programma
Artikel 5A: IO New York/IO USA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten van een deelnemer tijdens het programma bij de host company. Wanneer de deelnemer wordt ontslagen, waarbij aan te tonen is dat dit niet aan de deelnemer te wijten valt kan de deelnemer een passende vervangend programma aanvragen tegen betaling, indien dit mogelijk is omtrent de voorwaarden van het J1 visum. De deelnemer zal geen kosten voor bemiddeling of visum retour ontvangen indien ontslag volgt.
Artikel 5B: IO New York/IO USA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor studieresultaten van de deelnemer voorafgaande aan het programma. Mochten de studieresultaten eventuele invloed hebben op het programma of de start van het programma zullen de bemiddelingskosten bij de deelnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 5C: De deelnemer kan de bemiddeling annuleren als wordt voldaan aan de voorwaarden van Artikel 8.
Artikel 5D: De deelnemer verliest het recht op restitutie van de aanbetaling, wanneer er minimaal twee interviews voor de deelnemer zijn georganiseerd.
Artikel 5E: wanneer de stage na overeenkomst wordt geannuleerd door het stagebedrijf of opleidingsinstituut, heeft IO New York veertig dagen de tijd om een interview te organiseren bij een alternatief stagebedrijf.
Wanneer het de student niet volledig meewerkt aan het organiseren van een interview verliest de deelnemer het recht op restitutie.
Indien noodzakelijk, kan het alternatieve stagebedrijf buiten de gewenste locatie gevestigd zijn.
Wanneer de deelnemer geen stage wordt aangeboden na het doen van een alternatieve interview, ontvangt de deelnemer een restitutie van 35% van een betaalde bedrag voor het stageprogramma.

Artikel 6. Vlucht & Visum
Artikel 6A: Wanneer er een wijziging in de vlucht naar bestemming plaats vind kan IO New York/IO USA hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Mocht de deelnemer niet op de eerste dag van zijn/haar programma aanwezig kunnen zijn door soort gelijke voorvallen, en hierdoor door de host company ontbonden worden aan zijn/haar contract zijn de kosten niet te verhalen op IO New York/IO USA. De deelnemer heeft de mogelijkheid IO New York/IO USA te laten bemiddelen in een nieuw programma/positie. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Artikel 6B: Wanneer de visumaanvraag wordt afgekeurd, door de Sponsor Organisatie of het Amerikaanse Consulaat, of niet op tijd wordt uitgereikt door het Amerikaanse Consulaat dan kan IO New York/IO USA hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden voor; voor zowel de gemaakte kosten voor de visumaanvraag als overige gemaakte kosten zoals accommodatie en vlucht.
Artikel 6C: Als de Sponsor of visumaanvraag wordt afgekeurd door gebreken van IO New York/IO USA, dan heeft IO New York/IO USA 30 dagen de tijd om een interview te organiseren bij een alternatief stagebedrijf.
Wanneer het de student niet volledig meewerkt aan het organiseren van een interview verliest de deelnemer het recht op restitutie.
Indien noodzakelijk, kan het alternatieve stagebedrijf buiten de gewenste locatie gevestigd zijn.
Wanneer de deelnemer geen stage wordt aangeboden bij een alternatieve interview, ontvangt de deelnemer een restitutie van 35% van een betaalde bedrag conform de programma kosten. Artikel 6D: IO New York is niet aansprakelijk voor vertraging tijdens de aanvraag van het J1 Visum. Mocht de deelnemer niet op tijd kunnen beginnen met de stage omwille opgelopen vertraging tijdens de visumaanvraag dan kan IO New York/IO USA hier niet verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat hiervan.
Artikel 6F: Alle studenten worden geadviseerd om hun accommodatie en vlucht te boeken na het verkrijgen van Sponsorship en/of het J1 visum.

Artikel 7. Huisvesting
Huisvesting wordt door IO New York/IO USA in samenspraak met de deelnemer verzorgd. De deelnemer zal degene zijn die de reservering moet maken bij de desbetreffende makelaar/organisatie, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door IO New York/IO USA. IO New York/IO USA geeft geen garanties over de huisvesting qua faciliteiten, hygiëne, inboedel en veiligheid. Ook is IO New York/IO USA niet aansprakelijk voor eventuele overlast, schade veroorzaakt door de deelnemer in de woning. Deelnemers van IO New York kunnen een korting krijgen bij het boeken van hun accommodatie via verschillende partijen die studenten huisvesting verzorgen in New York City, waaronder: Student Rooms Abroad.

Artikel 8. Inschrijving/Betalingen
Artikel 8A: Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en IO New York/IO USA tot een mogelijke overeenkomst komen. Door middel van het voldoen van de aanbetaling die daarop volgt gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van IO New York/IO USA. Er worden geen kosten in rekening gebracht tot het moment dat de deelnemer na het vrijblijvende intake gesprek akkoord geeft voor de start van de bemiddeling voor een programma van IO New York/IO USA.
Artikel 8B: Tijdens het intake gesprek geeft de deelnemer een omschrijving van de gewenste positie binnen een programma van IO New York/IO USA. Aan de hand van deze omschrijving (aangegeven op het aanmeldingsformulier) verzorgt IO New York/IO USA het programma en een stagepositie. Wanneer blijkt dat deelnemer/opleiding instituut niet akkoord gaat met de omschrijving die tijdens het intake gesprek is opgegeven door de deelnemer, zal de deelnemer de aanbetaling niet retour krijgen.
De deelnemer wordt via email op de hoogte gebracht van de besproken positie omschrijving tijdens de intake binnen het programma van IO New York/IO USA. Wanneer IO New York/IO USA een passende positie heeft gevonden aan de hand van de omschrijving van de deelnemer en de deelnemer geeft hiervoor akkoord, zullen de bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Het akkoord voor de positie kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden door de deelnemer naar IO New York/IO USA. Artikel 8C: Wanneer de studenten zelfstandig de bedrijven benaderd die aangegeven zijn door IO New York/IO USA met als doel om de service en volledige bemiddelingskosten van IO New York/IO USA te ontwijken, dan heeft IO New York/IO USA het recht om de volledige bemiddelingskosten in rekening te brengen plus een boete van 200 Euro. Ook wanneer de studenten deze stage niet weet te bemachtigen.

Artikel 8D: Facturering
De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Wordt het bedrag binnen dit termijn niet voldaan zal een herinnering volgen waarbij het bedrag binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Blijft de betaling na herinnering uit zal er een aanmaning volgen. Blijft de betaling na aanmaning uit dan zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten van incassobureau worden volledig verhaald op de deelnemer. Incassobureau is aangesloten bij de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en zal de wettelijke rente toepassen.
Facturering van de programma kosten geschied via e-mail.

Artikel 8e. Vergoedingen en programmakosten
Stagevergoedingen kunnen betaald worden in vorm van: stagevergoeding, compensatie voor accommodatie- transportkosten- en of telefoonkosten of een zogeheten 'meal plan'.
Indien de stage vergoeding geeft van minder dan 180 Dollar, wordt de meerwaarde van de betaalde stage 180 Dollar.
De kosten voor het visumsupport van bedragen 165,- Euro (inclusief BTW) voor studenten van IO New York en 165,- (exclusief BTW) voor studenten die alleen van de Visum Support gebruik maken.

Artikel 9. Documenten en persoonlijke gegevens.
Artikel A. IO New York/IO USA behoudt het recht om de persoonlijke gegevens van studenten door de sturen naar derden. Waaronder de partner bedrijven van IO New York/IO USA.

Artikel 10. Stagelocatie
De deelnemer kan een voorkeur uitspreken voor een locatie in de Verenigde Staten waar het programma zal plaats vinden. De deelnemer kan kiezen uit het programma van IO New York of IO USA. Bestaande uit stageplaatsen enkel in optie 1: New York of in optie2: Miami, Chicago Los Angeles, Chicago en San Francisco.

Artikel 11. Reputatieschade Wanneer IO New York reputatieschade oploopt bij het stagebedrijf- bij een potentieel stagebedrijf of bij potentiele deelnemer, zal IO New York financiële compensatie voor de geleden schade verhalen op de deelnemer.

Get in Touch!


 • .
 • Skype with us!
  Skype ID: IO.Abroad
 • Email:
  info(@)ioabroad.com
 • Address:
  Entrepeneur Hub:
  De Stadstuin
  3526 KS, Utrecht,